Začátek HTML stránky

Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu na základě vyhlášky ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název

(Úplný název povinného subjektu.)

Město Nový Jičín


2. Důvod a způsob založení

(Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnosti.)

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
"Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."


3. Organizační struktura

(Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.)

Organizační řád
Organizační struktura
Organizace a firmy ve městě


4. Kontaktní spojení

(Kontaktní údaje povinného subjektu.)

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
(Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující
informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití
uvede „Sídlo“.)

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
(Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.)

MĚSTSKÝ ÚŘAD (Radnice)
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Interní auditor
Kancelář úřadu
Odbor finanční
Odbor kontrolní
Odbor majetku, rozvoje a investic
Odbor organizační
Odbor územního plánování a stavebního řadu
Odbor životního prostředí
Úsek tiskové mluvčí
Vedení města

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín

podatelna, pokladna
Odbor bytový
Odbor dopravy
Odbor sociálních věcí
Odbor správních činností
Odbor školství, kultury a sportu

Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín
Městská policie
Obecní živnostenský úřad
Odbor správních činností - oddělení správních deliktů

Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků

4.3 Úřední hodiny
(Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.)
Úřední hodiny MěÚ Nový Jičín

4.4 Telefonní čísla:
(Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracoviš».)

tel: 556 768 222 - ústředna
Telefonní seznam zaměstnaců - podle abecedy
Telefonní seznam zaměstnanců - podle odborů

4.5 Čísla faxu:
(Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracoviš».)

fax: 556 701 188 - sekretariát vedení města
fax: 556 768 289 - podatelna
Telefonní seznam - faxy

4.6 Adresa internetové stránky:
(Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým
odkazem.)

http://www.novy-jicin.cz/

4.7 Adresa e-podatelny:
(Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinnmého subjektu s hypertextovými
odkazy.)

 1. on-line podání prostřednictvím elektronického formuláře:
  https://e-podatelna.novyjicin-town.cz/
     

 2. prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu:
  e-podatelna@novyjicin-town.cz

4.8 Další elektronické adresy:
(Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného
subjektu.)

posta@novyjicin-town.cz


5. Případné platby lze poukázat

(Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného
subjektu.)

Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín, číslo účtu: 19-326801/0100 (příjmový účet)
Další možný způsoby platby je v hotovosti nebo kartou na pokladně městského úřadu (Divadelní 1).


6. IČ

(Identifikační číslo povinného subjektu.)

IČ: 00298212


7. DIČ

(Daňové identifikační číslo povinného subjektu.)

DIČ: CZ00298212


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
(Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové
povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.)

8.2 Rozpočet:
(Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů
povinného subjektu za uplynulý rok.)

Rozpočet města Nový Jičín (letošní i předchozí roky) 

Závěrečný účet města Nový Jičín
  
Účetní výkazy:


9. Žádosti o informace

(Místo a způsob, jak získat příslušné informace.)

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


10. Příjem žádostí a další podání

(Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo
obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.)

 • Místo pro podání žádosti:

(1) Žádosti podané ústně či telefonicky vyřizuje ten zaměstnanec města, na něhož se žadatel obrátil. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na vedoucího odboru či oddělení, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici.

Není-li žadateli požadovaná informace ústně či telefonicky poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostatečnou, vyrozumí jej zaměstnanec o nutnosti podat žádost o poskytnutí informace písemně.

(2) Písemně podané žádosti přijímá podatelna Městského úřadu.


11. Opravné prostředky

(Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu
o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře
a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.)

Opravné prostředky


12. Formuláře

(Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.)

 • Formuláře - jsou také k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Nový Jičín.


13. Popisy postupů - návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.)

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
(Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další
práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.)

14.2 Vydané právní předpisy
(Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.)


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf, 28 kB)
(Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
(Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací
povinným subjektem potřebné.)

16.2 Výhradní licence
(Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle
§ 14a odst. 4 zákona.)


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.)

Datum poslední aktualizace: 07.03.2016 13:50
Naposledy aktualizoval: Ing. Jiří Kalinec

Dotazy a odpovědi

(Registrace nebo přihlášení pro položení "Dotazu", popř. registrace pro "Odebírání novinek a informací". Registrace odebírání novinek a informací též kontejner viz níže pouze zadáním eMailu.)

Uživatel

  
               

Odebírání novinek a aktualit z dění ve městě eMailem

(Pouze zadáním eMailu se můžete přihlásit k odebírání novinek a informací.)                

POČASÍ

Počasí na nejbližší dny

25.06.2016
Bouřka
 32/36°C
 21/17°C
26.06.2016
Bouřka
 25/29°C
 18/14°C
27.06.2016
Oblačno s deštěm
 23/27°C
 17/13°C
               

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

Poplatek za komunální odpad a psy na rok 2016

Novojičínské léto                

Pivobraní 2016

                 
úspěchy a ocenění města                
zajímavá místa                
               
turistické informační centrum

Oficiální stránky Turistického informačního centra Nový Jičín

logo Zdravé město                

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Virtuální prohlídky

               
banner                

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ